VENNY- MENETELMÄ

=>Kartoittaa ja kuntouttaa oppimisvaikeuksia!
=>Vahvistaa oppimistaitoja ja koko kognitiivista suorituskykyä!
=>Korjaa ja kuntouttaa välillisesti myös sosiaalisia ja emotionaalisia ongelmia! =>Ei kielisidonnainen, joten soveltuu kaikille!

KEHITTÄMISTÄ TUKENEET :

Opetusministeriö (Kelpo/ 2008 – 2010)
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (lasten neuropsykologian erikoispsykologin konsultaatiot yli kymmenen vuotta, vuoteen 2012)
Keksintösäätiö vuodesta 2012-  / “Uusi suomalainen innovaatio”
Finnvera 2014
Henry Fordin Säätiö 2015 -
EU- ja USA –suojaus!

VARHAISKASVATUS JA NÄÖNVARAISET ELI VISUAALISET HAHMOTUSONGELMAT:

1.  TEKIJÖITÄ, JOTKA SAATTAVAT VIITATA MYÖHEMPIIN MAHDOLLISIIN VAIKEUKSIIN OPPIMISEN JA/TAI TUNNE-ELÄMÄN ALUEILLA :

Lapsen leikki : Aktiivinen oma luova leikki vähäistä tai puuttuu. Toisten leikkien hiljaa sivusta seuraaminen ja sittemmin mahdollinen jäljittely usein ominaista.

Yhteisleikit :  Arkuutta ja vetäytymistä (pallopelit ym.), haluttomuutta osallistua varsinkaan raisumpiin ryhmäleikkeihin. Sivusta seuraaminen ”turvallisesti” usein mieluisampaa.

Leikin säännöt ja vuorovaikutustekijät :  Myös lähes vastakohta edelliselle, ovat helposti liian rajuiksi ja hallitsemattomiksi muuttuvat leikit. Jos lapsi ei hallitse keskinäisiä vuorovaikutuksen pelisääntöjä ja jos hän ei pysty myöskään ymmärtämään leikin sääntöjä, voi lasten keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa tulla esiin voimakkaitakin ristiriitoja. Muu ryhmä saattaa kokea, että tietty lapsi ei tahdo noudattaa sääntöjä ja voi saada helposti raivareita ilman mitään ymmärrettävää syytä. Siitä saattaa seurata, etteivät he halua häntä mukaan leikkeihin, mikä taas aiheuttaa lapsen omassa maailmassa helposti ahdistusta…

Kiipeämisleikit :  Rohkeuden ja innokkuuden puute usein ominaista. Arkuus ja varovaisuus erilaisissa kiipeilytelineissä tai esim. tasapainopuomilla voi olla merkillepantavaa. Tässä myös joillakin lapsilla liian raisu ja hallitsematon leikki, jonka seurauksena saattaa olla törmäyksiä ja itsensä tai toisten kolhimista.

Liikkuminen ja leikki! Tasapaino ja motoriikka!

Liikkuminen ja leikki! Tasapaino ja motoriikka!

Pyöräily ja tasapaino :  Pyörällä ajamisen opettelu saattaa usein tuottaa hankaluuksia. Tasapainon hallinta voi olla vaikeaa yhtä aikaa ympäristön huomioimisen ja pyörän ohjaamisen liittyvien toimintojen kanssa.

Puhekieli :  Sähkösanomatyyppinen niukka ilmaisu ominaista, lyhyet lauseet, sijapäätteissä saattaa olla virheitä ja abstraktien käsitteiden ilmaisussa ongelmia (esim. korvausilmauksia).

Aikakäsitteissä ja ajan tajuamisessa yleensä voi olla vaikeuksia, sekä ymmärtämisessä että käsitteiden oikeassa käytössä.

Piirtäminen ja kynän käyttö :  Paperin tilan käytössä ja silmä-käsi –yhteistyössä usein kömpelyyttä. Kynäote saattaa myös olla poikkeava.

Askartelu :  Saattaa tuottaa todella suuria vaikeuksia ilman aikuisen kannustavaa tukea ja apua. Esim. kuvion jäljentäminen voi olla ongelmallista, varsinkin sen eri osien oikeiden keskinäisten suhteiden huomioiminen.

Minä ja ympäröivän maailman suhteet sekä niihin liittyvät käsitteet!

Minä ja ympäröivän maailman suhteet sekä niihin liittyvät käsitteet!

Looginen päättely, syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja ongelmaratkaisu yleensä saattaa olla vaikeaa.

Sanallisten pidempien ohjeiden ymmärtäminen ja niiden itsenäinen toteuttaminen ilman apua saattaa myös olla hankalaa.

Keskittyminen ja pitkäjänteinen työskentely jonkin asian valmiiksi saattamiseksi ja huolellisesti suorittamiseksi voi olla vaikeaa ilman aikuisen apua.

 

                                                                                      2.  KORJAAMATTOMIEN  VISUAALISTEN HAHMOTUSVAIKEUKSIEN    SEURANNAISONGELMIA KOULUMAAILMASSA :

Peilikuvat (esim. oma nimi).
Kirjainten paikat vaihtuvat.
Taululta jäljentäminen vaikeaa.
Oikean rivin tai sivun löytämisessä hankaluuksia.
Matematiikka, erityisesti sanalliset tehtävät ja geometria tuottavat vaikeuksia.               Ongelmaratkaisukyvyssä ja päättelytaidoissa ongelmia.
Lukujen sijoittelut ja erilaiset taulukot vaikeita.

Luovuus ja leikki! Sadut ja tarinat!

Luovuus ja leikki! Sadut ja tarinat!

Kädentaidot, kömpelyyttä.
Oman kehon tuntemus (törmäilyt).
Kello ja aikakäsitteet vaikeita
Liikunta ja joukkuepelit usein
epämieluisia.
Tilan hallinta ja sijaintiin liittyvät  käsitteet vaikeita.
Vuorovaikutustaidoissa ongelmia.
Tunne-elämän ongelmia.
Niukka kielellinen ilmaisu.
Monimutkaisempien lauserakenteiden ja pidempien ohjeiden ymmärtäminen (myös tuottaminen) hankalaa.
Tilannearviointi vaikeaa,  jne.

Käsin tekemisen merkitys!

Käsin tekemisen merkitys!

3.  ENNALTAEHKÄISYNÄ NÄÖNVARAISEN HAHMOTUKSEN JA MUIDEN OPPIMISEN POHJATAITOJEN VAHVISTAMINEN :

Luokittelu erilaisten ominaisuuksien mukaan (geometriset muodot, käyttötarkoitus, koko, materiaali jne.)

Sarjoitusharjoituksia erilaisilla materiaaleilla kahden sarjasta liikkeelle lähtien (värit, materiaalit, muodot, käyttötarkoitus, myöhemmässä vaiheessa rotaatioita mukaan…)

Oman kehon tunnistaminen (vasen/oikea, myös silmät suljettuina …)

Tasapainoharjoitukset (esim. yhdellä jalalla seisten, pyöräillen, potkulautaillen, seikkailuradalla harjoitellen, tasapainolautaillen jne.)

Silmä-käsi –yhteistyö (piirtäminen, jäljentäminen, askartelu, käsityöt, palapelit, rakentelut jne.)

Yhdessä tekeminen ja läheisyys! Rakkaus ja rajat!

Yhdessä tekeminen ja läheisyys! Rakkaus ja rajat!

Kuunteleminen (esim. keskittyvä, ymmärtävä/ohjeet ja eläytyvä/sadut! ja tarinat!)

Kertova ja keskusteleva ilmaisu (lapsen omat ajatukset, tunteet, mielipiteet, mielikuvitus ja eläytyminen, erilaiset suunnittelut yksin ja yhdessä…)

Musiikki (sarjoitusta rytmittäen, liikkuen, soittaen/ Huom. luovuus ja eläytyminen…)

Liikkuminen ja leikki (yksin ja ryhmässä, säännöt, seikkailuradat, eläytyminen, rytmi, ilmaisu, yhteispelit, sarjoittamista liikkuen…) jne.

Leikki yksin ja ryhmässä (mielikuvitus, luovuus, eläytyminen, tunteet, ns. "mustat ja valkeat leikit"/ Matti Bergström)

Huom.  Sensorinen integraatio tärkeä perusta!

 

4.  ESIKOULUSSA LISÄKSI KOKONAISVALTAISTA "AVARUUDEN YMMÄRTÄMISTÄ" 

Onnistumisen ilo! Kiitos ja kannustus!

Onnistumisen ilo! Kiitos ja kannustus!

A)  PISTEIKKÖ harjoituksia + konkreettisia käsiteharjoituksia konkreetein erilaisin esinein ja käsittein (Esim. Aseta kynä / mene oikealla olevan ikkunan edessä olevan pöydän vasemmalla puolella olevan tuolin viereen...) Luokitteluharjoituksia sekä harjoituksia aikaan, paikkaan, määrään, sijaintiin jne. liittyviä käsitteitä käyttäen!

B)  SARJOITUS harjoituksia + sarjoitusta liikkein, rytmittäen, musisoiden, konkreettisin materiaalein jne.

C)  PEILIin tutustuminen (oma keho), ja erilaiset peilileikit ryhmissä, peili-idean harjoittelua erilaisin joustavin ja muovautuvin materiaalein.

VENNY 2 –kirjan ensimmäiset harjoitukset (tunnistaminen ja erottelu) sekä myös 4/9 -pisteiköt /Huom. myös päällekäisyys tärkeä!

(Huom!  avuksi  VENNY 2 –kirjan takasivujen isot pisteikköpohjat!)

Takaisin ylös