VENNY- MENETELMÄ                                                                                                                                                              Kartoittaa ja kuntouttaa oppimisvaikeuksia!                                                                                  Vahvistaa oppimistaitoja ja koko älyllistä suorituskykyä!                                                         Korjaa ja kuntouttaa välillisesti myös emotionaalisia ongelmia!

KEHITTÄMISTÄ TUKENEET :
 Opetusministeriö (Kelpo/ 2008 – 2010)                                                                                     Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (yli 15 vuotta)                                     Keksintösäätiö vuodesta 2012-  / Uusi suomalainen innovaatio                                         Henry Fordin Säätiö 2015 - / EU- ja USA –suojaus!

VARHAISKASVATUS JA NÄÖNVARAISET ELI VISUAALISET HAHMOTUSONGELMAT:

1.  TEKIJÖITÄ, JOTKA SAATTAVAT VIITATA MYÖHEMPIIN MAHDOLLISIIN VAIKEUKSIIN OPPIMISEN JA/TAI TUNNE-ELÄMÄN ALUEILLA :

Lapsen leikki : Aktiivinen oma luova leikki vähäistä tai puuttuu. Toisten leikkien hiljaa sivusta seuraaminen ja sittemmin mahdollinen jäljittely usein ominaista.

Yhteisleikit :  Arkuutta ja vetäytymistä (pallopelit ym.), haluttomuutta osallistua varsinkaan raisumpiin ryhmäleikkeihin. Sivusta seuraaminen ”turvallisesti” usein mieluisampaa.

Leikin säännöt ja vuorovaikutustekijät :  Myös lähes vastakohta edelliselle, ovat helposti liian rajuiksi ja hallitsemattomiksi muuttuvat leikit. Kun lapsi ei hallitse keskinäisiä vuorovaikutuksen pelisääntöjä, ja jos hän ei pysty myöskään ymmärtämään leikin sääntöjä, voi lasten keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa tulla esiin voimakkaitakin ristiriitoja. Muu ryhmä saattaa kokea, että tietty lapsi ei tahdo noudattaa sääntöjä ja voi saada helposti raivareita ilman mitään heidän ymmärtämäänsä syytä. Siitä saattaa seurata, etteivät he oikein haluaisi häntä mukaan leikkeihin, mikä taas aiheuttaa lapsen omassa maailmassa helposti ahdistusta…

Kiipeämisleikit :  Rohkeuden ja innokkuuden puute usein ominaista. Arkuus ja varovaisuus erilaisissa kiipeilytelineissä tai esim. tasapainopuomilla voi olla merkillepantavaa. Tässä myös joillakin lapsilla liian raisu ja hallitsematon leikki, jonka seurauksena saattaa olla törmäyksiä ja itsensä tai toisten kolhimista.

 Liikkuminen ja leikki!  Tasapaino ja motoriikka!

Liikkuminen ja leikki!  Tasapaino ja motoriikka!

Pyöräily ja tasapaino :  Pyörällä ajamisen opettelu saattaa usein tuottaa hankaluuksia. Tasapainon hallinta voi olla vaikeaa yhtä aikaa ympäristön huomioimisen ja pyörän ohjaamisen liittyvien toimintojen kanssa.

Puhekieli :  Sähkösanomatyyppinen niukka ilmaisu ominaista, lyhyet lauseet, sijapäätteissä saattaa olla virheitä ja abstraktien käsitteiden ilmaisussa ongelmia (esim. korvausilmauksia).

Aikakäsitteissä ja ajan tajuamisessa yleensä voi olla vaikeuksia, sekä ymmärtämisessä että käsitteiden oikeassa käytössä.

Piirtäminen ja kynän käyttö :  Paperin tilan käytössä ja silmä-käsi –yhteistyössä usein kömpelyyttä. Kynäote saattaa myös olla poikkeava.

Askartelu :  Saattaa tuottaa todella suuria vaikeuksia ilman aikuisen kannustavaa tukea ja apua. Esim. kuvion jäljentäminen voi tuottaa suuria vaikeuksia, varsinkin eri osien oikeiden keskinäisten suhteiden huomioiminen.

 Minä ja ympäröivän maailman suhteet sekä niihin liittyvät käsitteet!

Minä ja ympäröivän maailman suhteet sekä niihin liittyvät käsitteet!

Looginen päättely, syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja ongelmaratkaisu yleensä saattaa olla vaikeaa.

Sanallisten pidempien ohjeiden ymmärtäminen ja niiden itsenäinen toteuttaminen ilman apua saattaa myös olla hankalaa.

Keskittyminen ja pitkäjänteinen työskentely jonkin asian valmiiksi saattamiseksi ja huolellisesti suorittamiseksi voi olla vaikeaa ilman aikuisen apua.

 

                                                                                      2.  KORJAAMATTOMIEN  VISUAALISTEN HAHMOTUSVAIKEUKSIEN     SEURANNAISONGELMIA KOULUMAAILMASSA :

Peilikuvat (esim. oma nimi)                                                                                                                      Kirjainten paikat vaihtuvat                                                                                                                          Taululta jäljentäminen vaikeaa                                                                                                                  Oikean rivin tai sivun löytämisessä hankaluuksia                                                                                 Matematiikka, erityisesti sanalliset tehtävät ja geometria tuottavat                                          vaikeuksia                                                                                                              Ongelmaratkaisukyvyssä ja päättelytaidoissa ongelmia                                                    Lukujen sijoittelut ja erilaiset taulukot vaikeita 

 Luovuus ja leikki!  Sadut ja tarinat!

Luovuus ja leikki!  Sadut ja tarinat!

Kädentaidot, kömpelyyttä                            Oman kehon tuntemus (törmäilyt)            Kello ja aikakäsitteet vaikeita                      Liikunta ja joukkuepelit usein epämieluisia                                                  Tilan hallinta ja sijaintiin liittyvät  käsitteet vaikeita                                                  Vuorovaikutustaidoissa ongelmia    Tunne-elämän ongelmia                                  Niukka kielellinen ilmaisu                              Monimutkaisempien lauserakenteiden ja pidempien ohjeiden ymmärtäminen (myös tuottaminen) hankalaa                                                                                        Tilannearviointi vaikeaa,  jne.

 Käsin tekemisen merkitys!

Käsin tekemisen merkitys!

3.  ENNALTAEHKÄISYNÄ NÄÖNVARAISEN HAHMOTUKSEN JA MUIDEN OPPIMISEN POHJATAITOJEN VAHVISTAMINEN :

Luokittelu erilaisten ominaisuuksien mukaan (geometriset muodot, käyttötarkoitus, koko, materiaali jne.)

Sarjoitusharjoituksia erilaisilla materiaaleilla kahden sarjasta liikkeelle lähtien (värit, materiaalit, muodot, käyttötarkoitus, myöhemmässä vaiheessa rotaatioita mukaan…)

Oman kehon tunnistaminen (vasen/oikea, myös silmät suljettuina …)

Tasapainoharjoitukset (esim. yhdellä jalalla seisten, pyöräillen, potkulautaillen, seikkailuradalla harjoitellen, tasapainolautaillen jne.)

Silmä-käsi –yhteistyö (piirtäminen, jäljentäminen, askartelu, käsityöt, palapelit, rakentelut jne.)

 Yhdessä tekeminen ja läheisyys! Rakkaus ja rajat!

Yhdessä tekeminen ja läheisyys! Rakkaus ja rajat!

Kuunteleminen (esim. keskittyvä, ymmärtävä/ohjeet ja eläytyvä/sadut! ja tarinat!)

Kertova ja keskusteleva ilmaisu (lapsen omat ajatukset, tunteet, mielipiteet, mielikuvitus ja eläytyminen, erilaiset suunnittelut yksin ja yhdessä…)

Musiikki (sarjoitusta; rytmittäen, liikkuen, soittaen/ luovuus, eläytyminen…)

Liikkuminen ja leikki (yksin ja ryhmässä, säännöt, seikkailuradat, eläytyminen, rytmi, ilmaisu, yhteispelit, sarjoittamista liikkuen…) jne.

Leikki yksin ja ryhmässä (mielikuvitus, luovuus, eläytyminen, tunteet, ns. "mustat ja valkeat leikit"/ Matti Bergström)

Huom.  Sensorinen integraatio tärkeä perusta!

 

4.  ESIKOULUSSA LISÄKSI KOKONAISVALTAISTA "AVARUUDEN YMMÄRTÄMISTÄ" 

 Onnistumisen ilo! Kiitos ja kannustus!

Onnistumisen ilo! Kiitos ja kannustus!

A)  PISTEIKKÖharjoituksia + konkreettisia käsiteharjoituksia konkreetein erilaisin esinein ja käsittein (Esim. Aseta kynä / mene oikealla olevan ikkunan edessä olevan pöydän vasemmalla puolella olevan tuolin viereen...) Luokitteluharjoituksia sekä harjoituksia aikaan, paikkaan, määrään, sijaintiin jne. liittyviä käsitteitä käyttäen!

B)  SARJOITUSharjoituksia + sarjoitusta liikkein, rytmittäen, musisoiden, konkreettisin materiaalein jne.

C)  PEILIin tutustuminen (oma keho), ja erilaiset peilileikit ryhmissä, peili-idean harjoittelua erilaisin joustavin ja muovautuvin materiaalein.

VENNY 2 –kirjan ensimmäiset harjoitukset (tunnistaminen ja erottelu) sekä myös 4/9 -pisteiköt /Huom. myös päällekäisyys tärkeä!

(Huom!  avuksi  VENNY 2 –kirjan takasivujen isot pisteikköpohjat!)

Takaisin ylös