VENNY-MENETELMÄ

=>Kartoittaa ja kuntouttaa oppimisvaikeuksia!
=>Vahvistaa oppimistaitoja ja koko kognitiivista suorituskykyä!
=>Korjaa ja kuntouttaa välillisesti myös emotionaalisia ongelmia!

KEHITTÄMISTÄ TUKENEET :

Opetusministeriö (Kelpo/ 2008 – 2010)

Keksintösäätiö vuodesta 2012- /Uusi suomalainen innovaatio

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) konsultaatiotuella yli kymmenen vuotta (vuoteen 2012).

Henry Fordin Säätiö 2015 -

Finnvera 2014

EU- ja USA –suojaus!

VARHAISKASVATUS ja näönvaraiset eli visuaaliset hahmotusongelmat

1. Havaittavia tekijöitä, jotka voivat viitata tuleviin mahdollisiin ongelmiin oppimisen ja tunne-elämän alueilla :

Lapsen leikki : Aktiivinen oma luova leikki vähäistä tai puuttuu. Toisten leikkien hiljaa sivusta seuraaminen ja sittemmin mahdollinen jäljittely usein ominaista.

Yhteisleikit : Arkuutta ja vetäytymistä (pallopelit ym.), haluttomuutta osallistua varsinkaan raisumpiin ryhmäleikkeihin, sivusta seuraaminen ”turvallisesti” mieluisampaa.

Leikin säännöt ja vuorovaikutustekijät : Myös lähes vastakohta edelliselle, ovat helposti liian rajuiksi ja hallitsemattomiksi muuttuvat leikit. Jos lapsi ei hallitse keskinäisiä vuorovaikutuksen pelisääntöjä ja jos hän ei pysty sisäistämään leikin sääntöjä, voi lasten keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa tulla esiin voimakkaitakin ristiriitoja. Muu ryhmä saattaa kokea, että tietty lapsi ei tahdo noudattaa sääntöjä ja voi saada helposti raivareita ilman mitään ymmärrettävää syytä. Siitä seuraa usein, etteivät muut lapset halua häntä mukaan leikkeihin, mikä taas aiheuttaa lapsen omassa maailmassa helposti ahdistusta…

Kiipeämisleikit : Rohkeuden ja innokkuuden puute usein ominaista. Arkuus ja varovaisuus erilaisissa kiipeilytelineissä, tai esim. tasapainopuomilla voi olla huomioitavaa ja merkillepantavaa. Tässä myös joillakin lapsilla liian raisu ja hallitsematon leikki, jonka seurauksena saattaa olla törmäyksiä ja itsensä tai toisten kolhimista.

Liikkuminen ja leikki! Tasapaino ja motoriikka!

Liikkuminen ja leikki! Tasapaino ja motoriikka!

Pyöräily ja tasapaino : Pyörällä ajamisen opettelu saattaa usein tuottaa vaikeuksia (tasapainon hallinta vaikeaa yhtä aikaa ympäristön huomioimisen ja ohjaamisen eri toimintojen kanssa).

Puhekieli : Sähkösanomatyyppinen niukka ilmaisu ominaista, lyhyet lauseet, sijapäätteissä saattaa olla virheitä ja abstraktien käsitteiden ilmaisussa ongelmia (esim. korvausilmauksia).

Aikakäsitteissä ja ajantajuamisessa yleensä vaikeuksia sekä niiden ymmärtämisessä että oikeassa käytössä.

Piirtäminen ja kynän käyttö : Paperin tilan käytössä ja silmä-käsi –yhteistyössä usein kömpelyyttä. Kynäote saattaa myös olla poikkeava.

Askartelu : Saattaa tuottaa merkittäviä vaikeuksia ilman aikuisen kannustavaa tukea ja apua. Esim. kuvion jäljentäminen voi tuottaa suuria vaikeuksia , varsinkin oikeiden suhteiden huomioiminen.

Minä ja ympäröivän maailman suhteet sekä niihin liittyvät käsitteet!

Minä ja ympäröivän maailman suhteet sekä niihin liittyvät käsitteet!

Looginen päättely, syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja ongelmaratkaisu yleensä voi tuottaa vaikeuksia.

Sanallisten pidempien ohjeiden ymmärtäminen ja niiden itsenäinen toteuttaminen ilman apua saattaa myös olla hankalaa.

Keskittyminen ja pitkäjänteinen tarkkavaisuus jonkin asian huolelliseen suorittamiseen voi olla vaikeaa ilman aikuisen apua.

2. Korjaamattomien visuaalisten vaikeuksien mahdollisia seurannaisongelmia myöhemmin koulumaailmassa:

Pelikuvat (esim. oma nimi).
Kädentaidoissa kömpelyyttä.
Oman kehon tuntemus (törmäilyt).
Kello ja aikakäsitteet vaikeita.
Liikunta ja joukkuepelit usein epämieluisia.
Tilan hallinta ja sijaintiin liittyvät käsitteet vaikeita.
Vuorovaikutustaidoissa ongelmia.
Tunne-elämän ongelmia.
Niukka kielellinen ilmaisu.
Monimutkaisempien lauserakenteiden ja pidempien ohjeiden ymmärtäminen (myös tuottaminen) hankalaa.
Tilannearviointi vaikeaa jne.                                                                    

Luovuus ja leikki! Sadut ja tarinat!

Luovuus ja leikki! Sadut ja tarinat!

Matematiikka tuottaa ongelmia. Varsinkin sanalliset tehtävät ja geometria. 
Lukujen sijoittelu ja taulukot vaikeita.
Kirjainten paikat vaihtuvat. 
Oikean rivin tai sivun löytäminen vaikeaa.

 

Käsin tekemisen merkitys!

Käsin tekemisen merkitys!

3. Oppimis-, emotionaalisten ym. vaikeuksien ennaltaehkäisynä näönvaraisen hahmotuksen ja myös muiden oppimisen perustaitojen vahvistaminen :

Luokittelu erilaisten ominaisuuksien mukaan (geometriset muodot, käyttötarkoitus, koko, materiaali jne.)

Sarjoitusharjoituksia erilaisilla materiaaleilla kahden sarjasta liikkeelle lähtien (värit, materiaalit, muodot, käyttötarkoitus, myöhemmässä vaiheessa rotaatioita mukaan…)

Oman kehon tunnistaminen (vasen/oikea, myös silmät suljettuina …)

Tasapainoharjoitukset (tasapainolauta, yhdellä jalalla seisten, silmät suljettuina, potkulautailu, seikkailuradat, pyöräily jne.)

Silmä-käsi –yhteistyö (piirtäminen, jäljentäminen, askartelu, käsityöt, palapelit, rakentelut jne.)

Yhdessä tekeminen ja läheisyys! Rakkaus ja rajat!

Yhdessä tekeminen ja läheisyys! Rakkaus ja rajat!

Kuunteleminen (esim. keskittyvä, ymmärtävä/ohjeet ja eläytyvä/sadut! ja tarinat!)

Kertova ja keskusteleva ilmaisu sekä leikki (lapsen omat ajatukset, tunteet, mielipiteet, mielikuvitus ja eläytyminen, erilaiset suunnittelut yksin ja yhdessä…)

Musiikki ja leikki (sarjoitusta; rytmittäen, liikkuen, soittaen/ luovuus, eläytyminen…)

Liikkuminen ja leikki (hallittu yksin ja ryhmässä, säännöt, seikkailuradat, eläytyminen, rytmi, ilmaisu, yhteispelit, sarjoittamista liikkuen…) jne.

Huom. Hyvä sensorinen integraatio tärkeä perustana!

4. ESIKOULUVAIHEESSA jo edellisten lisäksi enemmän

kokonaisvaltaista ”avaruuden ymmärtämistä”  

Onnistumisen ilo! Kiitos ja kannustus!

Onnistumisen ilo! Kiitos ja kannustus!

A) PISTEIKKÖ-harj + konkreettisia käsiteharjoituksia konkreetein erilaisin esinein (Esim. ”Aseta/mene oikealla olevan ikkunan edessä …”) Luokitteluun, aikaan, paikkaan, määrään, sijaintiin jne. liittyviä käsitteitä käyttäen!

B) SARJOITUS –harjoituksia + sarjoitusta liikkein, rytmittäen, musisoiden, konkreettisin materiaalein jne.

C) PEILIin tutustuminen ja erilaiset peilileikit ryhmissä, peili-idean harjoittelua erilaisin joustavin ja muovautuvin materiaalein.

VENNY 2 –kirjan ensimmäiset harjoitukset (tunnistaminen ja erottelu) sekä myös 4/9 -pisteiköt /Huom. myös päällekäisyys tärkeä!

(Huom. VENNY 2 –kirjan takasivujen isot pisteikköpohjat!)

Takaisin ylös