VENNY-MENETELMÄ

=>KARTOITTAA JA KUNTOUTTAA OPPIMISVAIKEUKSIA!

=>VAHVISTAA OPPIMISTAITOJA JA KOKO ÄLYLLISTÄ SUORITUSKYKYÄ!

=>KORJAA JA KUNTOUTTAA VÄLILLISESTI MYÖS EMOTIONAALISIA ONGELMIA

KEHITTÄMISTÄ TUKENEET :
Opetusministeriö (Kelpo/ 2008 – 2010)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (yli 15 vuotta)

Keksintösäätiö vuodesta 2012- /Uusi suomalainen innovaatio Henry Fordin Säätiö 2015 - / EU- ja USA –suojaus!

VARHAISKASVATUS ja näönvaraiset eli visuaaliset hahmotusongelmat

1.Liikkuminen ja leikki!.jpg

1. Havaittavia tekijöitä, jotka voivat viitata tuleviin mahdollisiin ongelmiin oppimisen ja tunne-elämän alueilla :

Lapsen leikki : Aktiivinen oma luova leikki vähäistä tai puuttuu. Toisten leikkien hiljaa sivusta seuraaminen ja sittemmin mahdollinen jäljittely usein ominaista.

Yhteisleikit : Arkuutta ja vetäytymistä (pallopelit ym.), haluttomuutta osallistua varsinkaan raisumpiin ryhmäleikkeihin, sivusta seuraaminen ”turvallisesti” mieluisampaa.

Leikin säännöt ja vuorovaikutustekijät : Myös lähes vastakohta edelliselle, ovat helposti liian rajuiksi ja hallitsemattomiksi muuttuvat leikit. Kun lapsi ei hallitse keskinäisiä vuorovaikutuksen pelisääntöjä, ja jos hän ei pysty sisäistämään leikin sääntöjä, voi lasten keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa tulla esiin voimakkaitakin ristiriitoja. Muu ryhmä saattaa kokea, että tietty lapsi ei tahdo noudattaa sääntöjä ja voi saada helposti raivareita ilman mitään heidän ymmärtämäänsä syytä. Siitä seuraa usein, etteivät he oikein haluaisi häntä mukaan leikkeihin, mikä taas aiheuttaa lapsen omassa maailmassa helposti ahdistusta…

Kiipeämisleikit : Rohkeuden ja innokkuuden puute usein ominaista. Arkuus ja varovaisuus erilaisissa kiipeilytelineissä, tai esim. tasapainopuomilla voi olla huomioitavaa ja merkillepantavaa. Tässä myös joillakin lapsilla liian raisu ja hallitsematon leikki, jonka seurauksena saattaa olla törmäyksiä ja itsensä tai toisten kolhimista.

2.Tasapaino ja motoriikka!.jpg

Pyöräily ja tasapaino : Pyörällä ajamisen opettelu saattaa usein tuottaa vaikeuksia (tasapainon hallinta vaikeaa yhtä aikaa ympäristön huomioimisen ja ohjaamisen eri toimintojen kanssa).

Puhekieli : Sähkösanomatyyppinen niukka ilmaisu ominaista, lyhyet lauseet, sijapäätteissä saattaa olla virheitä ja abstraktien käsitteiden ilmaisussa ongelmia (esim. korvausilmauksia).

Aikakäsitteissä ja ajantajuamisessa yleensä vaikeuksia sekä niiden ymmärtämisessä että oikeassa käytössä.

Piirtäminen ja kynän käyttö : Paperin tilan käytössä ja silmä-käsi –yhteistyössä usein kömpelyyttä. Kynäote saattaa myös olla poikkeava.

Askartelu : Saattaa tuottaa todella suuria vaikeuksia ilman aikuisen kannustavaa tukea ja apua. Esim. kuvion jäljentäminen voi tuottaa suuria vaikeuksia , varsinkaan oikeiden suhteiden huomioiminen.

3.Minä ja ympäröivän maailman suhteet ja käsitteet!.jpg

Looginen päättely, syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja ongelmaratkaisu yleensä voi tuottaa vaikeuksia.

Sanallisten pidempien ohjeiden ymmärtäminen ja niiden itsenäinen toteuttaminen ilman apua saattaa myös olla hankalaa.

Keskittyminen ja pitkäjänteinen tarkkavaisuus jonkin asian huolelliseen suorittamiseen voi olla vaikeaa ilman aikuisen apua.

2. Korjaamattomien visuaalisten vaikeuksien mahdollisia seurannaisongelmia myöhemmin koulumaailmassa:

peilikuvat (esim. oma nimi)

kirjainten paikat vaihtuvat

taululta jäljentäminen vaikeaa

oikean rivin tai sivun löytäminen

matematiikka, erityisesti sanalliset tehtävät, geometria tuottavat vaikeuksia

ongelmaratkaisukyvyssä ja päättelytaidoissa ongelmia

lukujen sijoittelut, taulukot vaikeita

4.Luovuus ja leikki! Sadut ja tarinat! – Kopio.jpg

kädentaidot, kömpelyyttä

oman kehon tuntemus (törmäilyt)

kello ja yleensä aikakäsitteet hankalia

liikunta, joukkuepelit (ongelmia, kuten kohdassa 1)

tilan hallinta ja sijaintiin liittyvät käsitteet vaikeita

vuorovaikutustaidot ja emotionaaliset ongelmat

niukka kielellinen ilmaisu

monimutkaisempien lauserakenteiden ja ohjeiden ymmärtäminen, ja myös tuottaminen

tilannearviointi jne.

5.Käsin tekemisen merkitys!.jpg

3. Oppimis-, emotionaalisten ym. vaikeuksien ennaltaehkäisynä näönvaraisen hahmotuksen ja myös muiden oppimisen perustaitojen vahvistaminen :

Luokittelu erilaisten ominaisuuksien mukaan (geometriset muodot, käyttötarkoitus, koko, materiaali jne.)

Sarjoitusharjoituksia erilaisilla materiaaleilla kahden sarjasta liikkeelle lähtien (värit, materiaalit, muodot, käyttötarkoitus, myöhemmässä vaiheessa rotaatioita mukaan…)

Oman kehon tunnistaminen (vasen/oikea, myös silmät suljettuina …)

Tasapainoharjoitukset (tasapainolauta, yhdellä jalalla seisten (silmät suljettuina), potkulauta, seikkailuradat, pyöräily jne.)

Silmä-käsi –yhteistyö (piirtäminen, jäljentäminen, askartelu, käsityöt, palapelit, rakentelut jne.)

6.Yhdessä tekeminen, läheisyys, rakkaus ja rajat!.JPG

Kuunteleminen (esim. keskittyvä, ymmärtävä/ohjeet ja eläytyvä/sadut! ja tarinat!)

Kertova ja keskusteleva ilmaisu (lapsen omat ajatukset, tunteet, mielipiteet, mielikuvitus ja eläytyminen, erilaiset suunnittelut yksin ja yhdessä…)

Musiikki (sarjoitusta; rytmittäen, liikkuen, soittaen/ luovuus, eläytyminen…)

Liikkuminen ja leikki (hallittu yksin ja ryhmässä, säännöt, seikkailuradat, eläytyminen, rytmi, ilmaisu, yhteispelit, sarjoittamista liikkuen…) jne.

Huom. Sensorinen integraatio tärkeä perusta!

4. ESIKOULUVAIHEESSA jo edellisten lisäksi enemmän

kokonaisvaltaista ”avaruuden ymmärtämistä”  

7.Onnistumisen ilo! Kiitos ja kannustus!.jpg

A) PISTEIKKÖ-harj + konkreettisia käsiteharjoituksia konkreetein erilaisin esinein (Esim. ”Aseta/mene oikealla olevan ikkunan edessä …”) Luokitteluun, aikaan, paikkaan, määrään, sijaintiin jne. liittyviä käsitteitä käyttäen!

B) SARJOITUS –harjoituksia + sarjoitusta liikkein, rytmittäen, musisoiden, konkreettisin materiaalein jne.

C) PEILIin tutustuminen ja erilaiset peilileikit ryhmissä, peili-idean harjoittelua erilaisin joustavin ja muovautuvin materiaalein.

VENNY 2 –kirjan ensimmäiset harjoitukset (tunnistaminen ja erottelu) sekä myös 4/9 -pisteiköt /Huom. myös päällekäisyys tärkeä!

(Huom. VENNY 2 –kirjan takasivujen isot pisteikköpohjat!)

Takaisin ylös