1. VENNY on ainutlaatuinen menetelmä, jonka avulla voidaan löytää visuaalisista hahmotusvaikeuksista kärsivät lapset jo koulun alkuvaiheessa sekä kuntouttaa heitä. (VENNY 1 -visuaalisten hahmotusvaikeuksien kartoitusosio löytyy Tuotteet -sivulta.)

 2. Visuaalisella hahmottamisella tarkoitetaan lapsen kykyä saada tarkkaa tietoa omasta itsestään ja ympärillä olevasta maailmasta sekä näiden välisestä suhteesta. Visuaalisen hahmottamisen ongelmat voivat ilmetä esim. vaikeutena ymmärtää kellonaikoja, rahankäyttöä, abstrakteja käsitteitä sekä sanojen välisiä suhteita, eli kielen ymmärtämisvaikeutena samoin kuin myös matematiikan ymmärtämisvaikeutena. Samoin ongelmat voivat ilmetä sekä keskittymis- ja tarkkaavaisuusvaikeutena, ongelmina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa että tunne-elämän ongelmina.

 3. Käytännössä lapsen hahmotustaidot olisi syytä kartoittaa viimeistään koulun alkuvaiheessa ja sitten seurata lapsen kehitystä. Näin päästään ajoissa tarttumaan mahdollisiin ongelmiin ja kuntoutus on tehokkainta. Kartoituksessa lapsi tekee opettajan tai asiaan perehtyneen vanhemman ohjauksessa jäljentämistehtäviä, jotka etenevät helpoista vaikeampiin.

 4. Sekä kartoitusosio että kuntoutuksen rakenne etenevät yksiulotteisesta viivatasosta kaksiulotteiseen eli pintatasoon ja siitä kolmiulotteiseen syvyystasoon. Harjoitteiden keinoina ovat mm. havaintojen tunnistaminen ja erottelu, jäljentäminen, kokoaminen ja rakentaminen VENNY 2 -kuntoutuskirjan ja VENNY 1&3 -kuntoutuskuutiomateriaalin avulla (kirja on samalla ohjaajan käsikirja). Oma kehonkuva sekä sen suhde ympäröivään maailmaan ovat myös tärkeitä. Lapsen edistyessä hänen oman puheensa osuus harjoituksissa lisääntyy, ohjaajan/ opettajan puhe sen sijaan vähenee.

 5. Koulussa/ kotona lapsi tekee harjoituksia (esim. koulutulokas noin oppitunnin verran viikossa) omassa tahdissaan opettajansa tai erityisopettajan/ vanhemman johdolla. Tärkeää on lämmin, luottavainen ja kannustava ilmapiiri!

 6. Korjaamattomina hahmotusongelmat saattavat laajentua ja aiheuttaa myöhemmin noin yhdeksännestä ikävuodesta eteenpäin mahdollisina seurannaisvaikutuksinaan ajan mittaan yhä syveneviä ja eri alueille laajenevia oppimisvaikeuksia (ns. Matteus-efekti) sekä sosiaalisia että emotionaalisia ongelmia.

 7. Visuaalisilla hahmotustaidoilla on selkeä yhteys yleisen kognitiivisen ajattelun, loogisen päättelykyvyn sekä tunne-elämän että sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymiseen.

 8. VENNY:n kuntoutusvaikutukset näkyvät mm. siten, että lapsen kielen ymmärtäminen ja matemaattiset taidot parantuvat. Myös esim. keskittyminen, tarkkaavaisuus, oman toiminnan ohjauksen taidot (OTO) sekä sosioemotionaaliset taidot vahvistuvat. Kun koulusuoriutuminen paranee, myös lapsen/nuoren kokonaisvaltainen hyvinvointi kohentuu.

 9. VENNY:n kehittämisessä on erityisopettaja, äidinkielen opettaja, FK Maija Koivulaa tukenut yli kymmenen vuotta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) lasten neuropsykologian erikoispsykologin konsultaatioiden avulla vuoteen 2012 saakka.

 10. VENNY on Keksintösäätiön vuodesta 2012 tukema innovaatio erityisesti lasten ja nuorten, mutta myös aikuistenkin auttamiseksi. VENNY on uraauurtava menetelmä hahmotusvaikeuksien kartoittamiseksi ja korjaamiseksi sekä mahdollisten syvempien oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi sekä kuntouttamiseksi. Vennyn avulla voidaan näin ennaltaehkäistä myös yhteiskunnallista syrjäytymistä!


  MAAILMALLAKIN ollaan kiinnostuneita VENNYSTÄ ! Kotisivuilla useita satoja kävijöitä jo yli 50 maasta !
  Takaisin alkuun