1. VENNY on ainutlaatuinen menetelmä, jonka avulla voidaan löytää visuaalisista hahmotusvaikeuksista kärsivät lapset jo koulun alkuvaiheessa sekä kuntouttaa heitä. (VENNY 1 -visuaalisten hahmotusvaikeuksien kartoitusosio löytyy sekä Tuotteet että Ammattilaisille -sivuilta.)
   
 2. Visuaalisella hahmottamisella tarkoitetaan lapsen kykyä saada tarkkaa tietoa omasta itsestään ja ympärillä olevasta maailmasta sekä näiden välisestä suhteesta. Visuaalisen hahmottamisen ongelmat voivat ilmetä esim. vaikeutena ymmärtää kellonaikoja, rahankäyttöä, abstrakteja käsitteitä sekä sanojen välisiä suhteita, eli kielen ymmärtämisvaikeutena samoin kuin myös matematiikan- vaikeutena.
   
 3. Käytännössä lapsen hahmotustaidot olisi syytä kartoittaa viimeistään koulun alkuvaiheessa ja sitten seurata lapsen kehitystä. Näin päästään ajoissa tarttumaan mahdollisiin ongelmiin ja kuntoutus on tehokkainta. Kartoituksessa lapsi tekee opettajan tai asiaan perehtyneen vanhemman ohjauksessa jäljentämistehtäviä, jotka etenevät helpoista vaikeampiin.
   
 4. Sekä kartoitusosio että kuntoutuksen rakenne etenevät yksiulotteisesta viivatasosta kaksiulotteiseen eli pintatasoon ja siitä  kolmiulotteiseen syvyystasoon. Harjoitteiden keinoina ovat mm. havaintojen tunnistaminen ja erottelu, jäljentäminen, kokoaminen ja rakentaminen VENNY 2 -kuntoutuskirjan avulla (on samalla ohjaajan käsikirja), sekä siinä opastettujen konkreettisten materiaaliharjoitusten avulla. Oma kehonkuva sekä sen suhde ympäröivään maailmaan ovat myös tärkeitä. Lapsen edistyessä hänen oman puheensa osuus harjoituksissa lisääntyy, ohjaajan/ opettajan puhe sen sijaan vähenee.
   
 5. Koulussa/ kotona lapsi tekee harjoituksia (esim. koulutulokas noin oppitunnin verran viikossa) omassa tahdissaan opettajansa tai erityisopettajan/ vanhemman johdolla. Tärkeää on lämmin, luottavainen ja kannustava ilmapiiri!
   
 6. Korjaamattomina hahmotusongelmat saattavat laajentua ja aiheuttaa myöhemmin noin yhdeksännestä ikävuodesta eteenpäin seurannaisvaikutuksena ajan mittaan yhä syveneviä ja eri alueille laajenevia oppimisvaikeuksia (Matteus-efekti).
   
 7. Visuaalisilla hahmotustaidoilla on selkeä yhteys yleisen älyllisen ajattelun,  loogisen päättelykyvyn sekä tunne-elämän  kehittymiseen.
   
 8. VENNY:n kuntoutusvaikutukset näkyvät mm. siten, että lapsen kielen ymmärtäminen ja matemaattiset taidot parantuvat. Myös esim. keskittyminen, tarkkaavaisuus, oman toiminnan ohjauksen taidot (OTO) sekä sosiaaliset taidot vahvistuvat. Kun koulusuoriutuminen paranee, myös lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi kohentuu.
   
 9. VENNY:n kehittämisessä on erityisopettaja, äidinkielen opettaja, FK Maija Koivulan tukena ja konsultoivana tahona ollut yli viidentoista vuoden ajan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten neuropsykologian erikoispsykologi.
   
 10. VENNY on Keksintösäätiön vuodesta 2012 tukema uusi innovaatio lasten/nuorten ja aikuistenkin auttamiseksi. VENNY on uraauurtava menetelmä hahmotusvaikeuksien kartoittamiseksi ja korjaamiseksi sekä mahdollisten syvempien oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi sekä kuntouttamiseksi. Huom. Näin ennaltaehkäistään myös yhteiskunnallista syrjäytymistä!
  MAAILMALLAKIN  ollaan   kiinnostuneita VENNYSTÄ !   Kotisivuilla useita satoja kävijöitä  jo lähes 40  MAASTA !
  Takaisin alkuun