VENNY- MENETELMÄ

=> Kartoittaa ja kuntouttaa oppimisvaikeuksia!
=> Vahvistaa oppimistaitoja ja koko älyllistä suorituskykyä!
=> Korjaa ja kuntouttaa välillisesti myös sosiaalisia ja emotionaalisia ongelmia! => Ei kielisidonnainen eli soveltuu kaikille!

KEHITTÄMISTÄ TUKENEET:

Opetusministeriö (Kelpo/ 2008 – 2010)
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (lasten neuropsykologian erikoispsykologin konsultaatiot) yli kymmenen vuotta, vuoteen 2012 saakka
Keksintösäätiö vuodesta 2012 - / Uusi suomalainen innovaatio
Finnvera 2014
Henry Fordin Säätiö 2015 -
EU- ja USA -suojaus!                                                                                                                                     

VISUAALISET HAHMOTUSVAIKEUDET JA YHTEYS TUNNE-ELÄMÄN ONGELMIIN

1.   HIERARKKINEN LUONNE

Visuaalisilla eli näönvaraisilla toiminnoilla on moniulotteinen, hierarkkinen luonne; näköinformaation vastaanoton ja tulkinnan lisäksi toiminnalle on keskeistä sen yhdistäminen muuhun aistitietoon, sisäisiin mielikuviin ja motorisiin suorituksiin.

Samoin sillä on yhteys kognitiivisten tiedonkäsittelytaitojen (ajattelu päättely, havaitseminen, kielelliset toiminnot ja muisti) lisäksi sosiaaliseen sopeutumiseen, persoonallisuuden rakentumiseen sekä lapsen/nuoren psyykkiseen hyvinvointiin.

Todellisuuden konkreettiset ja mekaaniset säännönmukaisuudet opitaan ensin perusteellisesti ja konkreettisesti itse koetun ja nähdyn kautta.

Tältä pohjalta syntyy symbolifunktio eli käsitys asioiden ja esineiden pysyvyydestä, sekä myös ymmärrys esim. syy- ja seuraussuhteista sekä abstrakteista käsitteistä.

Konkreettisen kokemusmaailman pohjalta syntyy myös kyky käyttää yhä vaativampia luokittelutapoja ryhmittelyineen (ylä- ja alakäsitteet) sekä kyky yhä monimutkaisempien asiayhteyksien ja abstraktien käsitteiden sekä niiden välisten yhteyksien ymmärtämiseen.

Lapsen ajattelu siirtyy asteittain kasvun myötä konkreettisesta maailmasta, eli välittömästi aistittavasta (minä, oma toiminta ja senhetkinen tilanne) vähitellen irti yhä abstraktimpaan ja moniulotteisempaan maailmaan.

2.   KEHITYSVIIVE TAI -HÄIRIÖ VISUAALISESSA HAHMOTTAMISESSA

Kehitysviive tai -häiriö voi tehdä lapsen havaintokokemuksista huonommin jäsentyneitä tai jopa vääristyneitä, jolloin ympäröivä maailma ja siinä liikkuminen ja sen säännönmukaisuuksien oppiminen on tavallista vaikeampaa ja työläämpää.

Oma tekeminen, aktiivisuus ja utelias, kiinnostunut maailmaan tutustuminen jää tällöin helposti vähemmälle, ja se saattaa olla myös arkailevampaa ja varovaista.

Toimiva, tarkka, hyvä ja aktiivinen visuaalisen tiedon monipuolinen käsittely luo mahdollisuudet ja edellytykset hieno- ja karkeamotorisille kyvyille, jotka taas ovat perusta esim. tutkivalle leikille, oma-aloitteellisuudelle sekä syy- ja seuraussuhteiden sekä yleensä abstraktin käsitemaailman ymmärtämiselle.

3.  VISUAALINEN HAHMOTUS JA VUOROVAIKUTUS

Visuaalisten hahmotusvaikeuksien takia lapsi/nuori ei useinkaan ole oppinut huomaamaan ja tulkitsemaan myöskään sanatonta viestintää (kasvojen ilmeet, katseet, eleet, äänensävyt, sopiva sosiaalinen välimatka jne.) Sanaton viestintä on ikään kuin oma kielensä, jota lapsi ei ole oppinut hallitsemaan.

Ongelmia saattaa tällöin syntyä sosiaalisessa sopeutumisessa vertaisryhmiin, ystävyyssuhteiden muodostamisessa tai esim. aikuisen ohjaukseen alistumisessa.

Myös erilaisia psyykkisiä oireita saattaa esiintyä, kuten masentuneisuus, ahdistuneisuus ja psykosomaattiset oireet.

Sanattoman viestinnän hallinnan puute voi aiheuttaa lapselle ja nuorelle myös turhautumista siitä syystä, että lapsi/nuori voi alisuoriutua omaan todelliseen peruskapasiteettiinsa nähden.

Omaa minä-kuvaa saattaa olla vaikea muodostaa, ja lapselle/nuorelle tulee helposti ja toistuvasti epävarma olo, varsinkin erilaisissa uusissa sosiaalisissa tilanteissa.

Lapsi/nuori saattaa alkaa pelätä ja vältellä uusia tilanteita ja vetäytyä omaan, ikään kuin turvallisempaan ja hallitumpaan maailmaansa, sosiaalisten pelien ja leikkien ulkopuolelle.

Jos akuutit tilanteet ylittävät lapsen senhetkisen käsittelykyvyn, voi tällöin seurata myös selittämättömiä raivareita.

Näin visuaaliset hahmotusvaikeudet voivat siis välillisesti aiheuttaa myös tunne-elämän syviäkin ongelmia, sekä yleensä ongelmia sosiaalisessa sopeutumisessa, kanssakäymisessä ja vuorovaikutustilanteissa.

4.  MIKSI VENNY ?

Visuaalisella hahmotustaidolla eli sillä, miten ymmärrämme näkemämme on
=>   selkeä yhteys yleiseen älylliseen eli kognitiiviseen kehitykseen!
=>   välillisesti sillä on yhteys myös sekä sosiaalisiin että emotionaalisiin ongelmiin!

Visuaaliset hahmotusvaikeudet esiintyvät usein ensimmäisellä ja toisella luokalla vain visuaalisella puolella, mutta kolmannesta luokasta, eli noin yhdeksännestä ikävuodesta eteenpäin, usein myös laajenevina ja syvenevinä oppimisen ongelmina.

Korjaamattomina visuaalisten hahmotusvaikeuksien seurannaisilmiöt saattavat olla merkittäviä niin sosiaalisissa vuorovaikutustaidoissa kuin tunne-elämän terveessä kehittymisessäkin, samoin myös oppimisen eri alueilla (matematiikan vaikeudet, käsitteellisemmän kielen ymmärtämisen ja tuottamisen ongelmat, keskittymis- ja tarkkaavaisuusongelmat, oman toiminnan ohjauksen ongelmat, puutteelliset ongelmaratkaisutaidot jne.).

Maailmalla vakavat seurannaisilmiöt tunnetaan hyvin!

5.  VENNYN TAVOITE

VENNY auttaa lasta/nuorta ymmärtämään oikein näkemänsä etenemällä jo vahvasti hallinnassa olevilta näönvaraisen hahmottamisen tasoilta yhä vaativampiin ja korkeampitasoisiin visuaalisen hahmottamisen ulottuvuuksiin monipuolisten harjoitteiden ja systemaattisen, tarvittaessa pitkäjänteisenkin kuntoutuksen avulla.

6.  VENNYN PUNAINEN LANKA

VENNY on visuaalisia hahmotusvaikeuksia kartoittava ja kuntouttava, sekä kokonaisvaltaista kognitiivista suoriutumista ja emotionaalista kehitystä vahvistava menetelmä, joka auttaa ymmärtämään oikein näkemämme viiva- => pinta- => ja syvyystasoilla.

7.  VENNY- HARJOITUSTEN MYÖTÄ VAHVISTUVAT :

- kielen ymmärtäminen (luetun, kirjoitetun ja kuullun)

- lapsen/nuoren oma ilmaisu

- matematiikan taidot

- sosiaaliset vuorovaikutustaidot

- emotionaalinen hyvinvointi

- keskittyminen ja tarkkaavaisuus

- oman toiminnan ohjauksen taidot (OTO)

- looginen päättely sekä ongelmaratkaisutaidot jne.

=> Maailma  tulee  ikään kuin  lapsen/nuoren  ”hallintaan”  ja  se  saa   ”järjestelmällisen luonteen”! 

=> Koko kognitiivisen kapasiteetin näin vahvistuessa koulusuoriutuminen paranee ja kokonaisvaltainen sosioemotionaalinen hyvinvointi kohenee!

8.  YHTEISKUNNALLISET EDUT :

Taloudelliset säästöt tulevat tarpeettomien luokan kertausten tai erityisluokkasiirtojen, samoin kuin erityisen ja tehostetun tuen tarpeen vähenemisen muodossa.

Yhden nuoren syrjäytyminen pysyvästi työmarkkinoilta aiheuttaa Suomen  Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan yhteiskunnalle noin miljoonan euron kustannukset (EDILEX, TrVM1 / 2014, HS 18.4.2018) puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä.

Huom!  Kouluepäonnistuminen on tekijä, jonka on todettu olevan kaikkein voimakkaimmin yhteydessä heikkoon sosiaaliseen selviytymiseen ja mielenterveysongelmiin (Turun kaupungin sosiaalikeskuksen julkaisu 1A/2002).

Takaisin ylös