ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINENHAVAITSEMINEN

Varhainen havaitseminen on kaiken A ja O, jotta pystyttäisiin ennalta ehkäisemään lapsen mahdolliset syvemmät oppimisvaikeudet. Visuaalisen hahmotuskyvyn ongelmat saattavat näkyä koulutulokkailla usein vain visuaalisella puolella, mutta korjaamattomina ne voivat ilmetä myöhemmin monenlaisina haasteina niin kognitiivisessa kuin sosiaalisemotionaalisessa kehityksessä.

Lapsen ollessa noin 6-12-vuotias, hänen aivonsa ovat erityisen voimakkaassa kehitysvaiheessa, ja ennaltaehkäisevällä sekä kuntouttavalla ja korjaavalla työllä voidaan tehdä paljon. Jos mahdollisia visuaalisia hahmotusvaikeuksia ei kuntouteta, laajempien ja syvempien oppimisvaikeuksien sekä sosiaalisemotionaalisten ongelmien seurauksena voi olla aikuisuudessa jopa yhteiskunnallinen syrjäytyminen.

VENNY 1 -kartoitusmenetelmällä voidaan löytää mahdolliset lapsen visuaalisen hahmotuskyvyn ongelmat. Siksi on olennaista, että lasten taidot kartoitetaan kouluuntulovaiheessa ja tukea tarvitseville järjestetään kuntoutus mahdollisimman pian ja tarvittaessa myös riittävän pitkäjänteisenä.

Varsinkin oppimisvaikeuksien kanssa painiskeleva lapsi tarvitsee aivan erityisesti vanhempiensa sekä opettajiensa kannustusta ja rohkaisua sekä tunteen siitä, että hän on näiden taholta rakastettu ja pidetty vaikeuksistaan huolimatta. Tämä ”kunnioittamisen kulttuuri” välittyy aikuisten kautta myös lasten maailmaan.

HUOM!   Voit ladata ilmaisen kartoitusmenetelmän Tuotteet -osiosta.

Lisäfaktoja VENNY:stä :

 • Opetusministeriö on ollut mukana tukemassa kartoitusosion VENNY 1:n saamista opettajille helppokäyttöiseen muotoon 2008 - 2010 (Kelpo-hanke).

 • Keksintösäätiö on tukenut VENNY:ä uutena innovaationa vuodesta 2012.

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on ollut yhteistyössä ja tukena lasten neuropsykologian erikoispsykologin konsultaatioiden avulla yli kymmenen vuotta, vuoteen 2012 saakka.

 • Henry Fordin Säätiö on tukenut VENNY:n edelleen kehittämistä keväästä 2015.

 • VENNY-koulutettuja varhaiskasvattajia, luokanopettajia, erityisopettajia ja ammatillisten oppilaitosten opettajia ym. on Suomessa jo pitkälle yli 2000.

 • Palaute sekä VENNY-koulutuksista että menetelmän käytöstä on ollut erittäin hyvää.

 • VENNY on käytössä jo lukuisissa suomalaiskouluissa.

 • VENNY-menetelmällä on saatu ainutlaatuisia tuloksia satojen suomalaislasten kanssa.

 • VENNY-menetelmä on tärkeä! koska visuaalisilla hahmotustaidoilla on selkeä yhteys yleensä ajattelutaitojen kehittymiseen, loogiseen päättelykykyyn ja sosiaalisemotionaaliseen kehitykseen sekä lapsen/nuoren kokonaisvaltaiseen kognitiiviseen suorituskykyyn ja hyvinvointiin.

 • M AAI LMALLAKIN ollaan kiinnostuneita VENNY :stä! Kotisivuilla kotimaisten kävijöiden lisäksi on useita satoja kävijöitä jo yli 40 maasta !

  Takaisin alkuun

VOIT   TOIMIA   NÄIN :

 • Tutustu VENNYyn ensin näiden nettisivujen avulla, myös lisämateriaalia on tilattavissa täältä.

 • Voit arvioida arkipäivässä oppilaasi visuaalista hahmotuskykyä seuraamalla hänen käytännön osaamistaan ja ymmärrystään. Ongelmat hahmottamisen alueella voivat ilmetä esim. vaikeutena ymmärtää kellonaikoja, rahankäyttöä, karttoja, abstrakteja käsitteitä ja sanojen välisiä suhteita sekä matematiikkaa. Myös merkittävä arkuus, sosiaalinen eristäytyminen ja jatkuva omaan maailmaan uppoutuminen voivat olla merkkejä hahmotusvaikeuksista.

 • Mikäli huomaat oppilaallasi haasteita näillä alueilla, voit tehdä hänen kanssaan VENNY 1-kartoituksen. Perehdythän ensin huolellisesti taustatietoon ja ohjeisiin. VENNY 1:n voit ladata Tuotteet -sivulta. Mikäli kyse ei ole alkuopetuksen oppilaasta, voit myös tarkastella oppilaasi tilannetta opettajalle osoitetun kyselykaavakkeen avulla (kartoitusosio VENNY 1:n lopussa). Ja jos tarvetta ilmenee, voit ohjata hänet tutkimuksiin koulupsykologille.

 • VENNY 1 :n eli visuaalisten hahmotusvaikeuksien kartoitusosion arvioinnissa on kyse niin sanotusta pedagogisesti validista arvioinnista. Sen tavoitteena on, että arvioinnin tuloksista voitaisiin tehdä suoria opetusta koskevia johtopäätöksiä ja toimenpiteitä. Arviointi ei siis sinänsä ole itseisarvo, vaan tärkeintä on, että siitä seuraa suoria toimenpide-ehdotuksia lapsen/nuoren auttamiseksi  ja mahdollisten oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi ja  kuntouttamiseksi. Tähän on avuksi kuntoutuskirja  VENNY 2  alkuopastuksineen sekä kuntoutusmateriaali VENNY 1&3.                   

 • Mikäli VENNY ei vielä ole koulussanne käytössä, voit pyytää koulusi rehtoria tai koulutointa järjestämään VENNY-koulutusta. Koulutuksia järjestävät esim. kesäyliopistot, kuntien ja kaupunkien koulutoimet sekä HERO.

 • Oppilaan kuntoutusesimerkki Klikkaa alla olevaa oppilaan VENNY-kuntoutuksen (1h/vk) seurantataulukkoa suuremmaksi, jotta voit tarkastella hänen edistymistään (1h/vk) alakoulusta aina lukion viimeiseen luokkaan asti.